Dla akcjonariuszy

Ogłoszenie dla akcjonariuszy, 7-03-2024 r.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONOARIUSZY

NA DZIEŃ 5 KWIETNIA 2024 R.

 

Kuźnia Sułkowice S.A. z siedzibą w Sułkowicach. KRS 0000125933. Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 08.08.2002 r.

Zarząd Spółki Kuźnia Sułkowice S.A. z siedzibą w Sułkowicach, działając na podstawie art. 399. § 1., art. 395. oraz art. 402. kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 24.1. Statutu Spółki, zwołuje na dzień 05.04.2024 r. na godz. 8:00, w siedzibie spółki w Sułkowicach, przy ul. 1 Maja 70 (32-440 Sułkowice), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad:

 1. otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 2. wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
 4. przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 5. rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023,
 6. rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
 7. powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023,
 8. powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021,
 9. powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020,
 10. powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015,
 11. powzięcie uchwały w sprawie podziału dodatkowego zysku netto za rok obrotowy 2017,
 12. powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,
 13. powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,
 14.  zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją i uczestnictwem

w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 5 kwietnia 2024 r.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO” Zarząd Kuźnia Sułkowice S.A. informuje:

 1. Administratorem danych osobowych akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy jest Kuźnia Sułkowice S.A. z siedzibą
  w Sułkowicach, przy ul. 1 maja 70, 32-440 Sułkowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000125933 („Administrator” lub „Spółka”).
 2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się poprzez adres e-mail: sekretariat@kuznia-sulkowice.pl.

III. Na potrzeby organizacji oraz uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jak również wykonywania obowiązków względem akcjonariuszy wynikających z nabycia i posiadania akcji Administratora oraz w związku z wykonywaniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa będą przetwarzane następujące dane osobowe akcjonariuszy oraz pełnomocników akcjonariuszy:

a) dane identyfikacyjne,
b) dane adresowe,
c) dane kontaktowe.

Dane osobowe akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
w celu:

1) organizacji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz umożliwienia uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w tym udostępniania listy akcjonariuszy osobom uprawnionym, sporządzania i wyłożenia listy obecności, wykonywania prawa głosu przez osoby do tego uprawnione, jak również w celu komunikacji z akcjonariuszami lub pełnomocnikami akcjonariuszy w związku z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych,

2) wykonywania obowiązków określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych w tym obowiązków informacyjnych wobec akcjonariuszy.

 1. W zakresie związanym z dochodzeniem roszczeń przez Spółkę lub obroną przed roszczeniami akcjonariuszy zgłoszonymi
  w związku ze zwołaniem lub odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ochronie praw Administratora.
 2. Dane osobowe akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy mogą być udostępniane przez Spółkę innym akcjonariuszom oraz uprawnionym organom państwowym w tym sądom. Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom
  i organom, którym Administrator danych jest lub będzie zobowiązany lub upoważniony udostępnić je na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Administrator może przekazać dane pracownikom Administratora w zakresie wymagającym dostępu do danych w obszarze prawnym, finansowym, księgowym lub informatycznym.

VII. Dane osobowe akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy będą przechowywane przez okres niezbędny
do przygotowania oraz przeprowadzenia przez Spółkę Walnego Zgromadzenia Akcjonariusza, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa lub okres przedawnienia roszczeń dla celów dochodzenia albo obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jakie może podnosić Spółka i jakie mogą być podnoszone wobec Spółki w związku z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy.

VIII. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę danych osobowych, osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do:

a) dostępu do danych osobowych;
b) sprostowania danych osobowych;
c) żądania usunięcia danych osobowych;
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes);
f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

IX. Dane osobowe akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy mogą pochodzić z systemu podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy lub bezpośrednio od akcjonariusza albo pełnomocnika.

X. Podanie przez akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza danych osobowych jest konieczne w szczególności w celu weryfikacji uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz dla wykonania przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa.

XI. Dane osobowe akcjonariuszy i pełnomocników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy nie będą podlegać profilowaniu, ani przekazaniu do państwa trzeciego.

Ogłoszenie dla akcjonariuszy, 15-03-2023 r.

OGŁOSZENIE
W SPRAWIE  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Kuźnia Sułkowice S.A. z siedzibą w Sułkowicach. KRS 0000125933. Sąd Rejonowy
dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 08.08.2002 r.

Zarząd Spółki Kuźnia Sułkowice S.A. z siedzibą w Sułkowicach, działając na podstawie art. 399. § 1., art. 395. oraz art. 402. kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 24.1. Statutu Spółki, zwołuje na dzień 14.04.2023 r. na godz. 8:00, w siedzibie spółki w Sułkowicach, przy ul. 1 Maja 70 (32-440 Sułkowice), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad:

 1. otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 2. wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
 4. przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 5. rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022,
 6. rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
 7. powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022,
 8. powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014,
 9. powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016,
 10. powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017,
 11. powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,
 12. powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,
 13.  zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją i uczestnictwem

w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 14 kwietnia 2023 r.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO” Zarząd Kuźnia Sułkowice S.A. informuje:

 1. Administratorem danych osobowych akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy jest Kuźnia Sułkowice S.A. z siedzibą
  w Sułkowicach, przy ul. 1 maja 70, 32-440 Sułkowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000125933 („Administrator” lub „Spółka”).
 2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się poprzez adres e-mail: sekretariat@kuznia-sulkowice.pl.

III. Na potrzeby organizacji oraz uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jak również wykonywania obowiązków względem akcjonariuszy wynikających z nabycia i posiadania akcji Administratora oraz w związku z wykonywaniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa będą przetwarzane następujące dane osobowe akcjonariuszy oraz pełnomocników akcjonariuszy:

a) dane identyfikacyjne,
b) dane adresowe,
c) dane kontaktowe.

Dane osobowe akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
w celu:

1) organizacji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz umożliwienia uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w tym udostępniania listy akcjonariuszy osobom uprawnionym, sporządzania i wyłożenia listy obecności, wykonywania prawa głosu przez osoby do tego uprawnione, jak również w celu komunikacji z akcjonariuszami lub pełnomocnikami akcjonariuszy w związku z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych,

2) wykonywania obowiązków określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych w tym obowiązków informacyjnych wobec akcjonariuszy.

 1. W zakresie związanym z dochodzeniem roszczeń przez Spółkę lub obroną przed roszczeniami akcjonariuszy zgłoszonymi
  w związku ze zwołaniem lub odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ochronie praw Administratora.
 2. Dane osobowe akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy mogą być udostępniane przez Spółkę innym akcjonariuszom oraz uprawnionym organom państwowym w tym sądom. Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom
  i organom, którym Administrator danych jest lub będzie zobowiązany lub upoważniony udostępnić je na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Administrator może przekazać dane pracownikom Administratora w zakresie wymagającym dostępu do danych w obszarze prawnym, finansowym, księgowym lub informatycznym.

VII. Dane osobowe akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy będą przechowywane przez okres niezbędny
do przygotowania oraz przeprowadzenia przez Spółkę Walnego Zgromadzenia Akcjonariusza, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa lub okres przedawnienia roszczeń dla celów dochodzenia albo obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jakie może podnosić Spółka i jakie mogą być podnoszone wobec Spółki w związku z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy.

VIII. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę danych osobowych, osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do:

a) dostępu do danych osobowych;
b) sprostowania danych osobowych;
c) żądania usunięcia danych osobowych;
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes);
f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

IX. Dane osobowe akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy mogą pochodzić z systemu podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy lub bezpośrednio od akcjonariusza albo pełnomocnika.

X. Podanie przez akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza danych osobowych jest konieczne w szczególności w celu weryfikacji uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz dla wykonania przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa.

XI. Dane osobowe akcjonariuszy i pełnomocników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy nie będą podlegać profilowaniu, ani przekazaniu do państwa trzeciego.

Ogłoszenie dla akcjonariuszy, 7-03-2022 r.

OGŁOSZENIE
W SPRAWIE  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Kuźnia Sułkowice S.A. z siedzibą w Sułkowicach. KRS 0000125933. Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 08.08.2002 r.

Zarząd Spółki Kuźnia Sułkowice S.A. z siedzibą w Sułkowicach, działając na podstawie art. 399. § 1., art. 395. oraz art. 402. kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 24.1. Statutu Spółki, zwołuje na dzień 08.04.2022 r. na godz. 8:00, w siedzibie spółki w Sułkowicach, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad:

 1. otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 2. wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
 4. przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 5. rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021,
 6. rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
 7. powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2021,
 8. powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki
  z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,
 9. powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki
  z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,
 10.  powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Spółkę,
 11.  powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej
  do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki,
 12. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Proponowane zmiany Statutu: dodanie do Statutu Art. 28a. w następującym brzmieniu:

Art. 28a.

28a.1. Nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za cenę nie przekraczającą 10% wartości aktywów netto Spółki według ostatniego bilansu wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale.

28a.2. Nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za cenę przekraczającą 10% wartości aktywów netto Spółki według ostatniego bilansu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją i uczestnictwem

w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 8 kwietnia 2022 r.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO” Zarząd Kuźnia Sułkowice S.A. informuje:

I. Administratorem danych osobowych akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy jest Kuźnia Sułkowice S.A. z siedzibą
w Sułkowicach, przy ul. 1 maja 70, 32-440 Sułkowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000125933 („Administrator” lub „Spółka”).

II. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się poprzez adres e-mail: sekretariat@kuznia-sulkowice.pl.

III. Na potrzeby organizacji oraz uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jak również wykonywania obowiązków względem akcjonariuszy wynikających z nabycia i posiadania akcji Administratora oraz w związku z wykonywaniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa będą przetwarzane następujące dane osobowe akcjonariuszy oraz pełnomocników akcjonariuszy:
a) dane identyfikacyjne,
b) dane adresowe,
c) dane kontaktowe.

IV. Dane osobowe akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
w celu:
1) organizacji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz umożliwienia uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w tym udostępniania listy akcjonariuszy osobom uprawnionym, sporządzania i wyłożenia listy obecności, wykonywania prawa głosu przez osoby do tego uprawnione, jak również w celu komunikacji z akcjonariuszami lub pełnomocnikami akcjonariuszy w związku z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych,
2) wykonywania obowiązków określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych w tym obowiązków informacyjnych wobec akcjonariuszy.

V. W zakresie związanym z dochodzeniem roszczeń przez Spółkę lub obroną przed roszczeniami akcjonariuszy zgłoszonymi
w związku ze zwołaniem lub odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ochronie praw Administratora.

VI. Dane osobowe akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy mogą być udostępniane przez Spółkę innym akcjonariuszom oraz uprawnionym organom państwowym w tym sądom. Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom
i organom, którym Administrator danych jest lub będzie zobowiązany lub upoważniony udostępnić je na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Administrator może przekazać dane pracownikom Administratora w zakresie wymagającym dostępu do danych w obszarze prawnym, finansowym, księgowym lub informatycznym.

VII. Dane osobowe akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy będą przechowywane przez okres niezbędny
do przygotowania oraz przeprowadzenia przez Spółkę Walnego Zgromadzenia Akcjonariusza, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa lub okres przedawnienia roszczeń dla celów dochodzenia albo obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jakie może podnosić Spółka i jakie mogą być podnoszone wobec Spółki w związku z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy.

VIII. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę danych osobowych, osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do:
a) dostępu do danych osobowych;
b) sprostowania danych osobowych;
c) żądania usunięcia danych osobowych;
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes);
f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
IX. Dane osobowe akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy mogą pochodzić z systemu podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy lub bezpośrednio od akcjonariusza albo pełnomocnika.

X. Podanie przez akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza danych osobowych jest konieczne w szczególności w celu weryfikacji uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz dla wykonania przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa.

XI. Dane osobowe akcjonariuszy i pełnomocników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy nie będą podlegać profilowaniu, ani przekazaniu do państwa trzeciego.

Ogłoszenie dla akcjonariuszy, 26-02-2021 r.

OGŁOSZENIE
W SPRAWIE  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Kuźnia Sułkowice S.A. z siedzibą w Sułkowicach. KRS 0000125933. Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 08.08.2002 r.
Zarząd Spółki Kuźnia Sułkowice S.A. z siedzibą w Sułkowicach, działając na podstawie art. 399. § 1., art. 395. oraz art. 402. kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 24.1. Statutu Spółki, zwołuje na dzień 09.04.2021 r. na godz. 8:00, w siedzibie spółki w Sułkowicach, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad:

 1. otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 2. wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
 4. przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 5. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2020,
 6. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2020,
 7. powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2020,
 8. powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015,
 9. powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,
 10. powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,
 11. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd spółki informuje, że na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sekretariacie Zarządu, w siedzibie spółki w Sułkowicach, ul. 1 Maja 70, w godz. 7:00-15:00, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Materiały na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będą wyłożone w lokalu Zarządu – siedzibie spółki, na siedem dni przed jego odbyciem.