Dla akcjonariuszy

Ogłoszenie dla akcjonariuszy, 26-02-2021 r.

OGŁOSZENIE
W SPRAWIE  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Kuźnia Sułkowice S.A. z siedzibą w Sułkowicach. KRS 0000125933. Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 08.08.2002 r.
Zarząd Spółki Kuźnia Sułkowice S.A. z siedzibą w Sułkowicach, działając na podstawie art. 399. § 1., art. 395. oraz art. 402. kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 24.1. Statutu Spółki, zwołuje na dzień 09.04.2021 r. na godz. 8:00, w siedzibie spółki w Sułkowicach, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad:

 1. otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 2. wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
 4. przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 5. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2020,
 6. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2020,
 7. powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2020,
 8. powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015,
 9. powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,
 10. powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,
 11. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd spółki informuje, że na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sekretariacie Zarządu, w siedzibie spółki w Sułkowicach, ul. 1 Maja 70, w godz. 7:00-15:00, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Materiały na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będą wyłożone w lokalu Zarządu – siedzibie spółki, na siedem dni przed jego odbyciem.

Ogłoszenie dla akcjonariuszy, 23-11-2020 r.

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

Kuźnia Sułkowice S.A. w Sułkowicach. KRS 0000125933. Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 08.08.2002 r.

Zarząd spółki Kuźnia Sułkowice S.A. z siedzibą w Sułkowicach przy. ul. 1 Maja 70, 32-440 Sułkowice stosownie do art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce w związku z procesem dematerializacji akcji.

Ogłoszenie dla akcjonariuszy, 10-11-2020 r.

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

Kuźnia Sułkowice S.A. w Sułkowicach. KRS 0000125933. Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 08.08.2002 r.

Zarząd spółki Kuźnia Sułkowice S.A. z siedzibą w Sułkowicach przy. ul. 1 Maja 70, 32-440 Sułkowice stosownie do art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce w związku z procesem dematerializacji akcji.

Ogłoszenie dla akcjonariuszy, 27-10-2020 r.

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

Kuźnia Sułkowice S.A. w Sułkowicach. KRS 0000125933. Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 08.08.2002 r.

Zarząd spółki Kuźnia Sułkowice S.A. z siedzibą w Sułkowicach przy. ul. 1 Maja 70, 32-440 Sułkowice stosownie do art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce w związku z procesem dematerializacji akcji.

Ogłoszenie dla akcjonariuszy, 07-10-2020 r.

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

Kuźnia Sułkowice S.A. w Sułkowicach. KRS 0000125933. Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 08.08.2002 r.
Zarząd spółki Kuźnia Sułkowice S.A. z siedzibą w Sułkowicach przy. ul. 1 Maja 70, 32-440 Sułkowice stosownie do art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce w związku z procesem dematerializacji akcji.

Ogłoszenie dla akcjonariuszy, 16-09-2020 r.

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

Kuźnia Sułkowice S.A. w Sułkowicach. KRS 0000125933. Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 08.08.2002 r.
Zarząd spółki Kuźnia Sułkowice S.A. z siedzibą w Sułkowicach przy. ul. 1 Maja 70, 32-440 Sułkowice stosownie do art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce w związku z procesem dematerializacji akcji.