Instrukcje obsługi

Ogólne zasady bezpieczeństwa podczas prac wykonywanych narzędziami ręcznymi produkowanymi w Kuźnia Sułkowice S.A.

Cel instrukcji

Celem Instrukcji jest zapewnienie bezpiecznego użytkowania narzędzi ręcznych produkowanych w Kuźnia Sułkowice S.A.

Poniższe standardy stanowią minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas ich stosowania.

Uwagi ogólne

Narzędzia warsztatowe należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem. Wykorzystywanie narzędzi do innych celów jest zabronione. Zabrania się modyfikacji narzędzi oraz stosowania niebezpiecznych metod pracy.

Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zaplanować ich przebieg. Odpowiedni stan narzędzia, wolnego od uszkodzeń, zapewni efektywną i bezpieczną pracę. Do każdego zadania należy dobierać odpowiedniej wielkości narzędzie. Przed każdym działaniem wymagającym posłużenia się narzędziem trzeba sprawdzić, czy od czasu ostatniego użycia nie pojawiły się jakieś uszkodzenia. Nie można używać wadliwych narzędzi. Bardzo ważne, aby podczas prac z narzędziem w naszym najbliższym otoczeniu nie znajdowały się osoby trzecie, mogące niepostrzeżenie znaleźć się w strefie planowanej pracy. W trakcie prac niezbędne jest zaopatrzenie się w odpowiednią odzież ochronną  przewidzianą do użycia na danym stanowisku pracy(koniecznie okulary). Po zakończonej pracy narzędzia należy odłożyć w bezpieczne miejsce niedostępne dla dzieci.

Praca narzędziami ręcznymi

  1. Klucze, wkrętaki

 Należy zawsze używać odpowiedniego rozmiaru narzędzia. Nieprawidłowe umieszczenie wkrętaka w łbie śruby może doprowadzić do poślizgnięcia, skutkiem czego może dojść do skaleczenia. Wkrętaków nie wolno używać jako dłuta czy też dźwigni. Siłą wywieraną na wkrętak powinien być wyłącznie nacisk ręki na jego trzonek. Stosowanie dodatkowych obciążeń jest zabronione.

Podczas prac wykonywanych kluczem należy pamiętać o przyjęciu odpowiedniej techniki: klucz należy ciągnąć, a nie pchać.

  1. Wyroby szczypcowe

 Szczęki szczypiec i obcęgów muszą mieć ukształtowanie odpowiednie do obrysu chwytanego przedmiotu. Przedmioty o przekroju okrągłym powinny być chwytane szczypcami posiadającymi zęby – zapobiegają one obracaniu się ściskanego przedmiotu.

  1. Siekiery, oskardy

 Przed przystąpieniem do pracy należy zawsze sprawdzić czy siekiera jest prawidłowo osadzona na trzonku. Dla zachowania równowagi podczas podnoszenia narzędzia należy zadbać, aby podłoże na którym stoimy było twarde i w miarę możliwości proste. Przed wykonaniem zamachu należy upewnić się, że nie wystąpi zagrożenie uderzenia w inną osobę, bądź też inny niepożądany przedmiot.

Siekiera przeznaczona jest wyłącznie do pracy z drewnem. Należy unikać kontaktu z ostrzem.

  1. Młoty, przecinaki

Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić, czy bijak młotka jest prawidłowo osadzony na trzonku. O uszkodzeniu młotka może świadczyć zmiana geometrii powierzchni obucha (zakrzywiony, ścięty, popękany) lub powstanie na niej rozklepów albo szczerb. We wszystkich tych przypadkach młotek będzie stanowił zagrożenie odskakując na bok lub ześlizgując się z przedmiotu. W trakcie czynności wykonywanych młotkiem ślusarskim należy zachować szczególną ostrożność uważając, aby nie uderzyć się w jakąkolwiek część ciała. Całą swoją uwagę należy skupić na wykonywanej czynności. Pracę młotkiem wykonuje się ręką dominującą.

Przed wykonaniem zamachu należy upewnić się, że nie wystąpi zagrożenie uderzenia w inną osobę, bądź też inny niepożądany przedmiot.

Podczas prostowania metali należy pamiętać, że nie wolno uderzać stalowym młotkiem w części ze stali hartowanej, nawęglanej lub cyjanowej, ponieważ z reguły powoduje to odpryskiwanie odłamków.

Uwagi końcowe

Po wykonaniu pracy z narzędziem, należy upewnić się czy pozostawione stanowisko pracy oraz narzędzia nie stanowią żadnego zagrożenia dla otoczenia.